Regulamin cyklu wydarzeń „Poruszamy dzieciaki w wakacje”

przeprowadzonego w ramach akcji Zdrowo i Sportowo, edycja 2022/2023.
(dalej zwany „Regulaminem”)

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Organizatorem cyklu wydarzeń pod nazwą „Poruszamy dzieciaki w wakacje” (zwanego dalej „Wydarzeniem”) jest firma Tennis&Management Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, adres siedziby 02-991 Warszawa, ul. Bruzdowa 92, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000111462 (zwana dalej „Organizatorem”).
Organizator działa w imieniu własnym, na zlecenie Decathlon sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy. ul. Geodezyjna 76,03-290 Warszawa, Polska, o kapitale zakładowym w wysokości 8859,465.00 zł, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000007163, NIP 951-18-55-233, REGON: 013102058, BDO: 000005259 (zwanej dalej” DECATHLON”).
1.2. Cykl wydarzeń (Wydarzenie) jest organizowany na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
1.3. Regulamin Wydarzenia jest dostępny w siedzibie Organizatora, jak również na stronie internetowej www.zdrowoisportowo.edu.pl (zwanej dalej „Internetową Stroną Wydarzenia”).
1.4. Uczestnikiem Wydarzenia może być (w odpowiedniej kategorii) każde dziecko w wieku od 3 do 10 lat (uczestniczące w Wydarzeniu za zgodą i pod wyłączną opieką Opiekuna Prawnego) oraz każde przedszkole publiczne i niepubliczne oraz każda szkoła podstawowa publiczna i niepubliczna, która jest uczestnikiem akcji Zdrowo i Sportowo prowadzonej przez Organizatora.
1.5. Wydarzenie, to cykl bezpłatnych zajęć sportowych. W każdym z 10 tygodniu trwania Wydarzenia jego uczestnicy poznawać będę inną dyscyplinę sportu.
1.6. Uczestnictwo w Wydarzeniu jest dobrowolne i bezpłatne.
2. ZGŁOSZENIE I TERMINY
2.1. Wydarzenie, rozumiane jako cykl zajęć sportowych organizowane jest w miejscach i terminach udostępnionych na Internetowej Stronie Wydarzenia.
2.2. Jedynie opiekunowie prawni zgłaszają (w sposób opisany na Internetowej Stronie Wydarzenia) podlegające ich opiece dzieci do wybranych zajęć, biorąc pod uwagę przypisanie do odpowiedniej grupy wiekowej.
2.3. Liczba miejsc w każdym terminie zajęć jest ograniczona.
2.4 O możliwości uczestnictwa decyduje dostępność miejsc i kolejność zgłoszeń.
2.5 W zajęciach nie mogą brać udziału grupy zorganizowane.
3. ZASADY
3.1. W wydarzeniu mogą brać udział jedynie uczestnicy spełniający zasady opisane w niniejszym regulaminie.
3.2. Opiekun prawny dokonający zgłoszenia oświadcza, że:
– jest opiekunem prawnym zgłaszanego dziecka;
– bierze pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwa swojego dziecka podczas trwania zajęć prowadzonych w ramach Wydarzenia;
3.3. Opiekun prawny Uczestnika, którego (dziecka) wizerunek może zostać utrwalony na zdjęciu (zdjęciach) i/lub filmie podczas zajęć prowadzonych w ramach Wydarzenia, na rozpowszechnianie przez Organizatora wizerunku swojego oraz dziecka w szczególności poprzez:
– rozpowszechnianie wizerunku oraz relacji z zajęć (transmisji zajęć online) na stronach serwisów internetowych i portali społecznościowych (np. Facebook), prowadzonych przez Organizatora i Decathlon, w szczególności na Stronie Wydarzenia, stronie internetowej Decathlon oraz kontach Decathlon w serwisach społecznościowych;
– umieszczanie w materiałach edukacyjnych, reklamowych i promocyjnych akcji Zdrowo i Sportowo prowadzonej przez Organizatora;
– umieszczanie w materiałach edukacyjnych, reklamowych i promocyjnych Decathlon.
3.4. Rozpowszechnianie wizerunku przez Organizatora i Decathlon może następować w dowolnej formie i w dowolnej oprawie graficznej oraz w połączeniu z innymi utworami, wizerunkami i elementami, jak również w postaci zbioru wizerunków.
3.5. Administratorem danych osobowych zawartych w zgłoszeniu oraz ewentualnej reklamacji i dalszej korespondencji reklamacyjnej, a także innych danych osobowych które zostaną podane Organizatorowi przez uczestników, obejmujących w szczególności dane takie jak imię, nazwisko, adres, adres e-mail oraz nr telefonu określonych, jest Organizator.
Dane osobowe przetwarzane będą przez Organizatora zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, a także innych przepisów regulujących kwestie przetwarzania danych osobowych.
Organizator przetwarza dane osobowe wyłącznie w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Wydarzenia, a w szczególności w celu, przeprowadzenia postępowań reklamacyjnych oraz ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub innymi organami.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Wydarzeniu, w tym wydania ewentualnej nagrody i wykonania związanych z jej wydaniem obowiązków podatkowych oraz rozpatrzenia ewentualnej reklamacji; zaś brak ich podania uniemożliwia udział w Wydarzeniu.
Podstawą przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes Organizatora w postaci realizacji przyrzeczenia publicznego, jakie stanowi Wydarzenie, rozpatrzenia ewentualnych żądań reklamacyjnych w celu ich rozwiązania na etapie pozasądowym oraz ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub innymi organami (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO), przy czym w przypadku dziecka jest to zgoda osoby sprawującej władzę rodzicielską lub opiekę nad nim (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO), a także przepisy prawa podatkowego w zakresie wykonania obowiązków podatkowych Organizatora związanych z wydaniem nagród (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
Osoby, których dane przetwarzane są przez Organizatora w związku Wydarzeniem mają prawo dostępu do treści danych osobowych dotyczących ich osoby, w tym uzyskania ich kopii, oraz prawo sprostowania nieprawidłowych i uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia tych danych do innego administratora danych, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących jego osoby narusza przepisy RODO. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, osoby te mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ponadto, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, osoby te mają także prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
W przypadku wydania nagrody dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat liczony od zakończenia roku kalendarzowego, w którym wydano nagrodę; zaś w pozostałych przypadkach przez okres 6 lat liczony od chwili zakończenia Wydarzenia.
Dane mogą być udostępniane przez Organizatora podwykonawcom, firmom księgowym, firmom prawniczym, firmom telekomunikacyjnym, firmom informatycznym i hostingowym, podmiotom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie, jak również mogą być przekazywane innym uprawnionym organom na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
Organizator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej, w rozumieniu przepisów RODO. Dane osobowe nie będą przetwarzane przez Organizatora w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu.
Uczestnik udostępniając Organizatorowi dane osobowe zobowiązany jest do poinformowania osób, których one dotyczą, o treści powyższych postanowień oraz przedstawienia Organizatorowi potwierdzenia do czasu zakończenia Wydarzenia.
3.6. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji czy uczestnicy Wydarzania spełniają warunki określone w niniejszym Regulaminie, jak również w przepisach prawa. W tym celu Organizator może żądać od takiego uczestnika lub jego opiekuna prawnego złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych lub przedłożenia określonych dokumentów.
4. NAGRODY
4.1. Uczestnicy Wydarzenia mogą otrzymać nagrody indywidulane lub przyczynić się do zdobycie nagród przez przedszkola lub szkoły, do których uczęszczają. Warunkiem koniecznym jest pobranie zarejestrowanie się opiekuna prawnego w systemie Decathlon GO i zapisywane za jego pośrednictwem dziecka na wybrane zajęcia, następnie pobranie specjalnego dokumentu (Dzienniczka) dla dziecka, wypełnienie go wskazanymi danymi (w tym nazwą przedszkola lub szkoły do której uczęszcza dziecko) oraz zbieranie w nim stosownych potwierdzeń po zakończeniu zajęć w których uczestniczyło zgłoszone dziecko
• w każdym tygodniu trwania Wydarzenia, a więc w ramach każdej dyscypliny sportu, można zdobyć TYLKO JEDNO potwierdzenie udziału (bez względu na liczbę zajęć sportowych, w których w danym tygodniu brało udział dziecko),
• w całym Wydarzeniu jeden uczestnik możne zdobyć maksymalnie 10 potwierdzeń udziału,
• zagubione lub zniszczone (szczególnie w zakresie wpisanych danych) Dzienniczki nie podlegają uwzględnieniu w przyznawaniu nagrody,
• potwierdzenie udziału dziecka (stosowny wpis do Dzienniczka) odbywa się na podstawie danych z Dzienniczka, potwierdzenia osoby prowadzącej zajęci ze strony Organizatora oraz zgłoszeń do udziału dokonanych przez Opiekuna Prawnego, dokonanych zgodnie z zapisami niniejszego Regulaminu (w szczególności „2. Zgłoszenie i terminy”).
4.2 Nagrody indywidualne (przekazywane Opiekunom Prawnym zapisanych na zajęcia dzieci), przyznawane są w następujący sposób:
• każdy udział danego dziecka, zweryfikowany poprawnie przyznanym potwierdzeniem w dzienniczku to bon o wartości 10 zł na następne zakupy w sklepie Decathlon (w którym odbywały się dane zajęcia w ramach Wydarzenia – bon ma charakter elektroniczny i jest przypisywany Opiekunowi/rodzicowi w ramach konto w systemie Decathlon, stąd konieczność wcześniejszej rejestracji w Decathlon GO),
• zebranie przez danego (jednego) uczestnika 8 zweryfikowanych potwierdzeń to dodatkowy bon elektroniczny o wartości 50 zł na następne zakupy w sklepie Decathlon (w którym odbywały się dane zajęcia w ramach Wydarzenia) oraz pamiątkowy dyplom,
• zebranie przez danego (jednego) uczestnika 10 zweryfikowanych potwierdzeń to dodatkowy, pamiątkowy medal.
4.3 Nagrody dla szkół i przedszkoli (przyznawane na podstawie danych z Dzienniczków uczestników (dzieci), w których danych wprowadzonych przez ich Opiekunów Prawnych, wskazana została dana placówka) przyznawane są w następujący sposób:
• potwierdzenie udziału minimum 20 dzieci (zebranie i przesłanie do organizatora na adres mailowy wskazany na Stronie Internetowej Wydarzenia, zdjęć imiennych dzienniczków zawierających stosowne potwierdzenia) z udziałem każdego dziecka w minimum 8 różnych zajęciach sportowych (różnych dyscyplinach, a więc w różnych tygodniach trwania Wydarzenie) to bezpłatne (jednorazowe) zajęcia sportowe dla całej placówki w terminie uzgodnionym z Organizatorem,
• potwierdzenie udziału minimum 20 dzieci (zebranie i przesłanie do organizatora na adres mailowy wskazany na Stronie Internetowej Wydarzenia, zdjęć imiennych dzienniczków zawierających stosowne potwierdzenia) z udziałem każdego dziecka w minimum 10 różnych zajęciach sportowych (różnych dyscyplinach, a więc w różnych tygodniach trwania Wydarzenie) to bezpłatna wycieczka do sklepu Decathlon (w roku szkolnym 2023/2024) w terminie ustalonym z Organizatorem,
• 10 przedszkoli z największą liczbą zebranych potwierdzeń udziału dzieci to sprzęt sportowy od Decathlon o wartości 1000 zł.
4.4 Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania dodatkowych wyróżnień.
4.5 Uczestnicy indywidualni oraz placówki mogą zgłaszać chęć otrzymania nagrody (poprzez wskazanie wypełnienie wybranego kryterium/rodzaju) maksymalnie do 30 wrześnie 2023.
4.6. Rozstrzygnięcie w zakresie ww. nagród oraz powiadomienie uczestników oraz placówek (emailem lub telefonicznie) nastąpi najpóźniej w terminie 10 października 2023.
4.7. Nagrody nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną lub inne nagrody rzeczowe.
5. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE:
5.1. Wszelkie reklamacje dotyczące Wydarzenia uczestnicy powinni zgłaszać w formie pisemnej, najpóźniej w terminie 10 dni od dnia zakończenia Wydarzenia, na adres Organizatora podany w niniejszym Regulaminie.
5.2. Reklamacje należy wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Decyduje data stempla pocztowego.
5.3. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
5.4. Reklamacje rozpatrywane będą przez komisję reklamacyjną powołaną przez Organizatora.
5.5. Komisja reklamacyjna rozpatrywać będzie reklamacje uczestników na podstawie niniejszego Regulaminu.
5.6. Komisja reklamacyjna rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
5.7. Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma decyzję komisji reklamacyjnej na piśmie na adres podany przez uczestnika w reklamacji.
6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
6.1. Wydarzenie stanowi przyrzeczenie publiczne, zaś Organizator jest przyrzekającym w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
6.2. We wszystkich sprawach dotyczących Wydarzenie, a nieuregulowanych Regulaminem, mają zastosowanie przepisy polskiego prawa.
6.4. Wszelkie spory wynikające z uczestnictwa w Wydarzeniu będą rozstrzygane przez sądy powszechne właściwe miejscowo dla Organizatora.
Organizator